ข้อสอบ

 • 1. ชื่อที่นิยมเรียกเฉพาะ gametophyte ของเฟิร์นคือ
  1. thallus
  2. prothallus
  3. protonema
  4. indusium
 • 2. sporophyte ของมอสมีลักษณะพิเศษคือ
  1. อาศัยอยู่บน gametophyte ตลอดเวลา
  2. อาศัยอยู่บน gametophyte ระยะแรกของการเจริญเติบโต
  3. อยู่เป็นอิสระบนพื้นดิน
  4. มีช่วงชีวิตเป็นแบบ diploid ยาวนาน

 • 3. ความหมายของ “double fertilization” ที่เกิดในดอกไม้หมายถึง
  1. การผสมของ 2 sperm nuclei กับ egg nucleus
  2. การผสมระหว่าง egg และ sperm ที่เกิดขึ้น 2 ครั้ง
  3. การผสมที่ทำให้เกิด embryo และ cotyledon ในเมล็ด
  4. การผสมที่ทำให้เกิด embryo และ endosperm ในเมล็ด
 • 4. ข้อความใดต่อไปนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธ์ที่ไม่มีเพศ
  1. สามารถสืบพันธ์ได้ด้วยตัวเอง
  2. มีการรวมนิวเคลียสเกิดขึ้น
  3. ลูกที่เกิดมามีลักษณะเหมือนกับพ่อแม่
  4. ลูกที่เกิดมาต่างก็มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด
 • 5. endosperm เกิดมาจาก
  1. fertilized gee
  2. fertilized polar nuclei
  3. female gametophyte
  4. scutellum
 • 6. ใบเฟิร์นที่นำมาใช้จัดแจกันได้มาจาก
  1. haploid sporophyte
  2. haploid gametophyte
  3. diploid sporophyte
  4. diploid gametophyte
 • 7. ตัวอย่างพืชที่มีการปฏิสนธิซ้อนได้แก่
  1. มอส และ เฟิร์นก้านดำ
  2. จอก และ แหน
  3. ผักกูด และ ผักแว่น
  4. ปรง และ สนสองใบ
 • 8. ถุงเอ็มบริโอของพืชมีดอกเทียบได้กับโครงสร้างใดของพวกเฟิร์น
  1. แกมีโทไฟต์
  2. ไซโกต
  3. อวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธ์เพศเมีย
  4. อับสปอร์
 • 9. การสืบพันแบบไม่อาศัยเพศ แบบใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดำรงชีวิตบนบก
  1. การแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน
  2. การสร้างสปอร์
  3. การแตกหน่อ
  4. 1 หรือ 2 หรือ 3 ก็ได้
 • 10. เมกะสปอร์ของพืชดอกจะแบ่งนิวเคลียสเป็นจำนวน
  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 8
 • 11. ในถุงเอ็มบริโอของพืช เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสนธิคือ
  1. เซลล์ไข่
  2. เซลล์ที่มีโพลาร์นิวเคลียส
  2. ทั้งเซลล์ไข่และเซลล์ที่มีโพลาร์นิวเคลียส
  4. เซลล์ที่อยู่ตรงข้ามกับไมโครไพล์
 • 12. การปฏิสนธิในพืชได้แก่การที่
  1. ละอองเรณูเข้าผสมกับออวุล
  2. ละอองเรณูเข้าผสมกับเซลล์ไข่
  2. สเปิร์มนิวเคลียสตัวที่ 1 เข้าผสมกับเซลล์ไข่
  4. สเปิร์มนิวเคลียสตัวที่ 2 เข้าผสมกับโพลาร์นิวเคลียส 
 • 13. ขบวนการต่อไปนี้ ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธ์แบบ sexual
  1. binary fission
  2. budding
  3. pollination
  4. spore fomation 
 • 14. สิ่งมีชีวิตที่เกิดกระบวนการไมโอซิสในการสร้าง gamete เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ในธรรมชาติจะมีจำนวนโครโมโซมเท่าใด
  1. n
  2. 2n
  3. n+n
  4. 4n
 • 15. พืชดอกชนิดหนึ่งมีจำนวนโครโมโซในหนึ่งเซลล์ 16 แท่ง เซลล์เอนโดสเปิร์มของพืชชนิดนี้จะมีจำนวนโครโมโซมกี่แท่ง
  1. 16
  2. 24
  3. 32
  4. 88
 • 16. ส่วนของผลไม้ที่มีโครโมโซม 3n คือ
  1. เนื้อมะพร้าว
  2. จาวมะพร้าว
  3. กะลามะพร้าว
  4. เปลือกมะพร้าว
 • 17. การแบ่งเซลล์ไซโทพลาสซึมจะแบ่งเป็นสองส่วนโดยเริ่มต้นที่
  1. ผนังเซลล์ด้านใดด้านหนึ่ง
  2. ผนังเซลล์ทั้งสองด้าน
  3. แผ่นกั้นเซลล์ตรงกลาง
  4. เยื่อหุ้มเซลล์จะคอดกิ่วเข้า
 • 18. ในการแบ่งเซลล์ spore mother cell เพื่อสร้างละอองเรณูนั้นใช้วิธ๊ใด
  1. ไมโทซิส
  2. ไมโอซิส
  3. ไมโทซิส ก่อน ไมโอซิส
  4. ไมโอซิส ก่อน ไมโทซิส
 • 19. นิวเคลียสของเซลล์ใดไม่พบโฮโมโลกัสโครโมโซม
  1. เซลล์ที่รังไข่ของดอก
  2. ไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์
  3. เซลล์แอนติโพแดล
  4. ไซโกต
 • 20. สิ่งที่เกิดขึ้นมากที่สุดขณะที่พืชกำลังงอกคือ
  1. การแบ่งเซลล์
  2. การหายใจ
  3. การปรุงอาหาร
  4. การดูดแร่ธาตุ
 • 21. ดอกไม้เป็นส่วนของพืชดอกที่ทำหน้าที่
  1.ช่วยผสมเกสรดอกไม้
  2.ให้ความสวยงามแก่พืช
  3.เป็นอวัยวะสืบพันธ์
  4.ล่อแมลงให้เกิดการผสมเกสร
 • 22. gynaecium เป็นวงของ
  1.กลีบเลี้ยง
  2. กลีบดอก
  3.เกสรตัวผู้
  4.เกสรตัวเมีย
 • 23. วง corolla มีลักษณะ
  1.สีเขียวป้องกันส่วนดอกที่อยู่ด้านใน
  2.สีเหลือง แดง ช่วยล่อแมลงให้ผสมเกสร
  3.สร้างเกสรตัวผู้
  4.สร้างเกสรตัวเมีย
 • 24. essential organ ของดอกไม้ประกอบด้วย
  1.กลีบเลี้ยงและกลีบดอก
  2.กลีบดอกและเกสรตัวผู้
  3.เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย
  4.เกสรตัวเมียและกลีบเลี้ยง
 • 25. unisexual flower เป็นดอกชนิดใด
  1. perfect flower
  2. Imperfect flower
  3. incomplete flower
  4. 2 และ 3
 • 26. ส่วนประกอบที่พบในดอกไม้ชนิด perfect flower เสมอ คือ
  1. เกสรตัวผู้
  2. เกสรตัวเมีย
  3. 1และ 2
  4. กลีบดอก กลีบเลี้ยง
 • 27. staminate flower เป็นดอกชนิดใด
  1. มีเกสรตัวผู้
  2. มีเกสรตัวเมีย
  3. มีเกสรตัวเมียเพียงอย่างเดยว
  4. มีเกสรตัวผู้เพียงอย่างเดียว
 • 28. megaspore mother cell 1 เซลล์เล็ก เมื่อสิ้นสุดการแบ่งตัวแบบไมโอซิสแล้วได้ megaspore กี่เซลล์ที่เจริญต่อไปเป็นเซลล์สืบพันธุ์ได้
  1. 1 เซลล์
  2. 2 เซลล์
  3. 3 เซลล์
  4. 4 เซลล์
 • 29. embryo sac ของพืชดอกมีนิวเคลียสอยู่ภายในทั้งหมดเท่าไร
  1. 1
  2. 2
  3. 4
  4. 8
 • 30. นิวเคลียสของ embryo sac ที่ได้รับการผสมกี่นิวเคลียส
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
 • 31. เมล็ด คือ ส่วนของ
  1. zygote ที่เจริญต่อมา
  2. Ovule ที่ได้รับการผสมแล้ว
  3. ovary ที่ได้รับการผสมแล้ว
  4. Ebbryo ที่แก่เต็มที่
 • 32. ข้อใดต่อไปนี้มีโครโมโซม 2n
  1. gametophyte
  2. Spore
  3. sporophyte
  4. Male และ female gamete
 • 33. ลักษณะ sporophyte ของมอส คือ
  1. มีขนาดเล็กอยู่ที่ดินชื้นๆ
  2. มีขนาดใหญ่อยู่อิสระ
  3. มีขนาดเล็กเจริญบนต้น
  4. มีขนาดใหญ่เจริญบนต้น
 • 34. ลักษณะ gametophyte ของเฟินมักเรียกว่า
  1. protonema
  2. Prothallus
  3. thallus
  4. Sorus
 • 35. การผสมภายในต้นเดียวกันมีประสิทธิภาพสูงกว่าการผสมข้ามต้นในข้อใด
  1. มีโอกาสปฎิสนธิสูงกว่า
  2. มีลูกที่แข็งแรงและทนทานกว่า
  3. ลูกผสมมีโอกาสปรับตัวได้ดีกว่า
  4. ลูกที่เกิดมีโอกาสสืบพันธุ์ต่อไปได้ดีกว่า
 • 36. ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับละอองเรณู
  1. งอกบนก้านชูเกสรตัวเมีย
  2. มีโครโมโซมเป็น 2 ชุด
  3.มีนิวเคลียสเพศผู้อยู่
  4. ถูกถ่ายทอดไปได้โดยแมลง
 • 37. ข้อใดถูกต้องเมื่อดอกไม้มีการถ่ายละอองเรณูโดยแมลง
  1. มีเกสรตัวผู้ที่ยาว
  2. มียอดเกสรตัวเมียที่ชุ่มชื้น
  3. กลีบดอกลดขนาดลง
  4. มีละอองเรณูค่อนข้างใหญ่
 • 38. ปัจจัยในข้อใดที่ทำให้พืชเปลี่ยนลักษณะของสิ่งแวดล้อมหรือถิ่นที่เจริญได้ง่ายที่สุด
  1. มีละอองเรณูมากๆ
  2. การมีการปฎิสรธิภายใน
  3. มีเมล็ดที่มีระยะพักตัวยาว
  4. มีลมช่วยกระจายละอองเรณู
 • 39. การถ่ายละอองเรณูเกิดขึ้นเมื่อละอองเรณูถูกถ่ายทอดไปยัง
  1. ออวุล
  2. รังไข่
  3. ยอดเกสรตัวเมีย
  4. ก้านชูเกสรตัวเมีย
 • 40. ส่วนประกอบส่วนใดที่มีการแบ่งตัวแบบไมโอซิส
  1. อับละอองเรณูและกลีบดอก
  2. อับละอองเรณูและกลีบเลี้ยง
  3. อับละอองเรณูและรังไข่
  4. รังไข่และกลีบดอก
 • 41. ดอกที่เมนเดลศึกษา เมนเดลได้ตัดส่วนใดของดอกถั่วออก
  1. อับละอองเรณู
  2. ก้านชูเกสรตัวเมีย
  3. รังไข่
  4. กลีบดอก
 • 42. ตัวการสำคัญที่ทำให้น้ำหนักแห้งของเมล็ดที่กำลังงอกลดลงเนื่องมาจากสาเหตุใด
  1. ไฮโดรไลซิส
  2. การหายใจ
  3. การลำเลียงอาหาร
  4. การคายน้ำ
 • 43. อาหารที่สะสมไว้ในเมล็ดได้มาจากกระบวณการใด
  1. การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์
  2. การดูดซึมน้ำด้วยกระบวณการออสโมซิส
  3. การลำเลียงอาหารมาเก็บไว้ในเมล็ด
  4. การใช้ออกซิเจนเพื่อการหายใจ
 • 44. อาหารที่สะสมในผลไม้ได้มาโดยวิธีการใด
  1. ดูดซึมน้ำจากโฟลเอ็ม
  2. ดูดซึมน้ำและแร่ธาตุจากไซเลม
  3. การสังเคราะห์ด้วยแสง
  4. ดูดซึมน้ำตาลจากโฟลเอ็ม
 • 45. ดอกช่อคือดอกในข้อใด
  1. ดอกอัญชัน
  2. ดอกผักบุ้ง
  3. ดอกฟักทอง
  4. ดอกหางนกยูง
 • 46. ข้อใดเป็นดอกช่อทั้งหมด
  1. ดอกมะลิ ดอกเข็ม
  2. ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ
  3. ดอกเข็ม ดอกมะลิ
  4. ดอกกุยช่าย ดอกชบา
 • 47. ดอกในข้อใดแตกต่างจากดอกชนิดอื่น
  1. ดอกบานชื่น
  2. ดอกทานตะวัน
  3. ดอกดาวเรือง
  4. ดอกอัญชัน
 • 48. ผลที่ไม่ได้เจริญมาจากรังไข่แต่เจริญมาจากฐานรองดอก คือ ผลของผลไม้ใด
  1. ฝรั่ง
  2. ชมพู่
  3. แอปเปิล
  4. ถูกทุกข้อ
 • 49. ผลเทียม หรือ pseudocarp คือ ผลชนิดใด
  1. มะพร้าว
  2. มะยม
  3. ชมพู่
  4. ตำลึง
 • 50. จาวมะพร้าวคืออะไร
  1. เอนดดสเปิร์ม
  2. ใบเลี้ยง
  3. เปลือกหุ้มเมล็ด
  4. เปลือกหุ้มผล
 • 1. ตอบ 2. เพราะเรามักเรียกแกมีโทไฟต์ของเฟิร์นว่า protallus เพราะมีลักษณะเป็นแผ่นเล็กๆแบนๆเป็นรูปหัวใจ
 • 2. ตอบ 1. เพราะสปอร์โรไฟต์ของมอสจะเจริญอยู่บนต้นแกมีโทไฟต์ตลอดชีวิตโดยมีลักษณะเป็นก้านชูอับสปอร์
 • 3. ตอบ 4. เพราะ double fertilization จะพบในพืชดอกเท่านั้นโดยมีการผสมระหว่างนิวเคลียสตัวที่ 1 เข้าผสมกับเซลล์ไข่ได้ไซโกต
 • 4ตอบ 2. เพราะการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศจะไม่มีการรวมกันของนิวเคลียสคือไม่มีการปฏิสนธินั่นเอง
 • 5ตอบ 2. เพราะเอนโดสเปิร์มมีโครโมโซม 3n เกดจากการผสมของสเปิร์มตัวที่ 2 กับโพลาร์บอดี้ซึ่งอยู่ตรงกลางเซลล์
 • 6ตอบ 3. เพราะต้นเฟิร์นที่เราเห็นกันทั่วไปเป็นต้นสปอโรไฟต์ซึ่งมีโครโมโซม 2n ดังนั้นใบเฟิร์นที่เรานำมาจัดแจกันจึงมีโครโมโซม 2n ด้วย
 • 7ตอบ 2. เพราะจอกและแหนเป็นพืชดอกจึงมีการปฏิสนธิซ้อน
 • 8ตอบ 3. เพราะภายในเอ็มบริโอของพืชดอกจะมีไข่อยู่เช่นเดียวกับอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธ์เพศเมียของเฟิร์นเพราะมีไข่อยู่เช่นกัน
 • 9ตอบ 2. เพราะการสร้างสปอร์จะเหมาะสมที่สุดในสภาพแวดล้อมบนบกเพราะสามารถสร้างได้ครั้งละมากๆและจะทนต่อสภาพบนบกได้ดี
 • 10ตอบ 4. เพราะ เมกะสปอร์ของพืชดอกจะแบ่งได้ติดต่อกันสามครั้งทำให้ได้ 8 นิวเคลียส
 • 11. ตอบ 3. เพราะในพืชดอกมีการปฏิสนธิซ้อนดังนั้นเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสนธิคือไว่และโพลาร์นิวเคลียส
 • 12. ตอบ 3. การปฏิสนธิคือการที่สเปิร์มจากละอองเรณูเข้าผสมกับเซลล์ไข่
 • 13. ตอบ 4. เพราะ pollination เป็นการถ่ายละอองเกสรตัวเมียซึ่งจะเกิดการผสมกันเป็นการสืบพันธ์แบบมีเพศ
 • 14. ตอบ 2. เพราะการสร้าง gamete มีการลดโครโมโซลงครึ่งหนึ่งเมื่อเกิดการผสมกัน
 • 15. ตอบ 2. เอนโดสเปิร์มเกิดจาก1 สเปิร์มกับ 2 โพลาร์นิวคลิอิกทำให้โครโมโซมเป็น 3n
 • 16. ตอบ 1. เพราะเนื้อมะพร้าวคือเอนโดสเปิร์มมีโครโมโซม 3n
 • 17. ตอบ 1. เพราะ การแบ่งเซลล์ของพืชในระยะที่แบ่งไซโทรพลาสซึมจะมีการสร้าง เซลล์เพลต ขึ้นบริเวณกลางเซลล์ต่อจากนั้นมีการสะสมสารต่างๆมากขึ้นจนกลายเป็นผนังเซลล์ที่สมบูรณ์ในที่สุด
 • 18. ตอบ 4. เพราะ spore mother cell แบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้ไมโครสปร์ 1 เซลล์
 • 19. ตอบ 3. เพราะ 1,2และ4มีโครโมโซมเป็น 2n จึงมีโฮโมโลกัสเป็นโครโมโซม
 • 20ตอบ 2. เพราะในขณะที่พืชกำลังงอกต้องการใช้พลังงานมากในด้านการนำสารเข้าสู่เซลล์การสังเคราห์ด้วยแสงและการแบ่งเซลล์ดังนั้นการหายใจระยะนี้จึงมีอัตราสูงมาก
 • 21. ตอบ 3.
 • 22. ตอบ 4.
 • 23. ตอบ 2.
 • 24ตอบ 3.
 • 25ตอบ 4.
 • 26ตอบ 1.
 • 27ตอบ 4.
 • 28ตอบ 1.
 • 29ตอบ 4.
 • 30ตอบ 3.
 • 31. ตอบ 2.
 • 32ตอบ 3.
 • 33ตอบ 3.
 • 34ตอบ 2.
 • 35ตอบ 1.
 • 36ตอบ 1.
 • 37ตอบ 4.
 • 38ตอบ 4.
 • 39. ตอบ 3.
 • 40. ตอบ 3.
 • 41. ตอบ 1.
 • 42. ตอบ 2.
 • 43. ตอบ 1.
 • 44. ตอบ 4.
 • 45. ตอบ 4.
 • 46. ตอบ 1.
 • 47. ตอบ 4.
 • 48. ตอบ 4.
 • 49. ตอบ 3.
 • 50. ตอบ 2.
Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข้อสอบชีวะ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s