ขอ้สอบ 3

ชุดที่ 1

 1. ชื่อที่นิยมเรียกเฉพาะ gametophyte ของเฟิร์นคือ

1. thallus
2. prothallus
3. protonema
4. indusium

2. sporophyte ของมอสมีลักษณะพิเศษคือ
1. อาศัยอยู่บน gametophyte ตลอดเวลา
2. อาศัยอยู่บน gametophyte ระยะแรกของการเจริญเติบโต
3. อยู่เป็นอิสระบนพื้นดิน
4. มีช่วงชีวิตเป็นแบบ diploid ยาวนาน

3. ความหมายของ “double fertilization” ที่เกิดในดอกไม้หมายถึง
1. การผสมของ 2 sperm nuclei กับ egg nucleus
2. การผสมระหว่าง egg และ sperm ที่เกิดขึ้น 2 ครั้ง
3. การผสมที่ทำให้เกิด embryo และ cotyledon ในเมล็ด
4. การผสมที่ทำให้เกิด embryo และ endosperm ในเมล็ด

4. ข้อความใดต่อไปนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธ์ที่ไม่มีเพศ
1. สามารถสืบพันธ์ได้ด้วยตัวเอง
2. มีการรวมนิวเคลียสเกิดขึ้น
3. ลูกที่เกิดมามีลักษณะเหมือนกับพ่อแม่
4. ลูกที่เกิดมาต่างก็มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด

5. endosperm เกิดมาจาก
1. fertilized gee
2. fertilized polar nuclei
3. female gametophyte
4. scutellum

 

 

6. ใบเฟิร์นที่นำมาใช้จัดแจกันได้มาจาก
1. haploid sporophyte
2. haploid gametophyte
3. diploid sporophyte
4. diploid gametophyte

7. ตัวอย่างพืชที่มีการปฏิสนธิซ้อนได้แก่
1. มอส และ เฟิร์นก้านดำ
2. จอก และ แหน
3. ผักกูด และ ผักแว่น
4. ปรง และ สนสองใบ

8. ถุงเอ็มบริโอของพืชมีดอกเทียบได้กับโครงสร้างใดของพวกเฟิร์น

1. แกมีโทไฟต์

2. ไซโกต

3. อวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธ์เพศเมีย

4. อับสปอร์

9. การสืบพันแบบไม่อาศัยเพศ แบบใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดำรงชีวิตบนบก
1. การแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน
2. การสร้างสปอร์
3. การแตกหน่อ
4. 1 หรือ 2 หรือ 3 ก็ได้

10. เมกะสปอร์ของพืชดอกจะแบ่งนิวเคลียสเป็นจำนวน
1. 2
2. 3
3. 4
4. 8

11. ในถุงเอ็มบริโอของพืช เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสนธิคือ
1. เซลล์ไข่
2. เซลล์ที่มีโพลาร์นิวเคลียส
2. ทั้งเซลล์ไข่และเซลล์ที่มีโพลาร์นิวเคลียส
4. เซลล์ที่อยู่ตรงข้ามกับไมโครไพล์

12. การปฏิสนธิในพืชได้แก่การที่
1. ละอองเรณูเข้าผสมกับออวุล
2. ละอองเรณูเข้าผสมกับเซลล์ไข่
2. สเปิร์มนิวเคลียสตัวที่ 1 เข้าผสมกับเซลล์ไข่
4. สเปิร์มนิวเคลียสตัวที่ 2 เข้าผสมกับโพลาร์นิวเคลียส

13. ขบวนการต่อไปนี้ ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธ์แบบ sexual

1. binary fission
2. budding
3. pollination
4. spore formation

14. สิ่งมีชีวิตที่เกิดกระบวนการไมโอซิสในการสร้าง gamete เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ในธรรมชาติจะมีจำนวนโครโมโซมเท่าใด
1. n
2. 2n
3. n+n
4. 4n

15. พืชดอกชนิดหนึ่งมีจำนวนโครโมโซในหนึ่งเซลล์ 16 แท่ง เซลล์เอนโดสเปิร์มของพืชชนิดนี้จะมีจำนวนโครโมโซมกี่แท่ง
1. 16
2. 24
3. 32
4. 88

16. ส่วนของผลไม้ที่มีโครโมโซม 3n คือ
1. เนื้อมะพร้าว
2. จาวมะพร้าว
3. กะลามะพร้าว
4. เปลือกมะพร้าว

17. การแบ่งเซลล์ไซโทพลาสซึมจะแบ่งเป็นสองส่วนโดยเริ่มต้นที่
1. ผนังเซลล์ด้านใดด้านหนึ่ง
2. ผนังเซลล์ทั้งสองด้าน
3. แผ่นกั้นเซลล์ตรงกลาง
4. เยื่อหุ้มเซลล์จะคอดกิ่วเข้า

18. ในการแบ่งเซลล์ spore mother cell เพื่อสร้างละอองเรณูนั้นใช้วิธีใด
1. ไมโทซิส
2. ไมโอซิส
3. ไมโทซิส ก่อน ไมโอซิส
4. ไมโอซิส ก่อน ไมโทซิส

19. นิวเคลียสของเซลล์ใดไม่พบโฮโมโลกัสโครโมโซม

1. เซลล์ที่รังไข่ของดอก
2. ไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์
3. เซลล์แอนติโพแดล
4. ไซโกต

20. สิ่งที่เกิดขึ้นมากที่สุดขณะที่พืชกำลังงอกคือ
1. การแบ่งเซลล์
2. การหายใจ
3. การปรุงอาหาร
4. การดูดแร่ธาตุ

21. ดอกไม้เป็นส่วนของพืชดอกที่ทำหน้าที่
1.ช่วยผสมเกสรดอกไม้
2.ให้ความสวยงามแก่พืช
3.เป็นอวัยวะสืบพันธ์
4.ล่อแมลงให้เกิดการผสมเกสร

22. gynaecium เป็นวงของ
1.กลีบเลี้ยง
2. กลีบดอก
3.เกสรตัวผู้
4.เกสรตัวเมีย

23. วง corolla มีลักษณะ
1.สีเขียวป้องกันส่วนดอกที่อยู่ด้านใน
2.สีเหลือง แดง ช่วยล่อแมลงให้ผสมเกสร
3.สร้างเกสรตัวผู้
4.สร้างเกสรตัวเมีย

24. essential organ ของดอกไม้ประกอบด้วย
1.กลีบเลี้ยงและกลีบดอก
2.กลีบดอกและเกสรตัวผู้
3.เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย
4.เกสรตัวเมียและกลีบเลี้ยง

25. unisexual flower เป็นดอกชนิดใด
1. perfect flower
2. Imperfect flower
3. incomplete flower
4. 2 และ 3

26. ส่วนประกอบที่พบในดอกไม้ชนิด perfect flower เสมอ คือ

1. เกสรตัวผู้
2. เกสรตัวเมีย
3. 1และ 2
4. กลีบดอก กลีบเลี้ยง

27. staminate flower เป็นดอกชนิดใด
1. มีเกสรตัวผู้
2. มีเกสรตัวเมีย
3. มีเกสรตัวเมียเพียงอย่างเดียว
4. มีเกสรตัวผู้เพียงอย่างเดียว

28. megaspore mother cell 1 เซลล์เล็ก เมื่อสิ้นสุดการแบ่งตัวแบบไมโอซิสแล้วได้ megaspore กี่เซลล์ที่เจริญต่อไปเป็นเซลล์สืบพันธุ์ได้
1. 1 เซลล์
2. 2 เซลล์
3. 3 เซลล์
4. 4 เซลล์

29. embryo sac ของพืชดอกมีนิวเคลียสอยู่ภายในทั้งหมดเท่าไร
1. 1
2. 2
3. 4
4. 8

30. นิวเคลียสของ embryo sac ที่ได้รับการผสมกี่นิวเคลียส
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

31. เมล็ด คือ ส่วนของ
1. zygote ที่เจริญต่อมา
2. Ovule ที่ได้รับการผสมแล้ว
3. ovary ที่ได้รับการผสมแล้ว
4. Ebbryo ที่แก่เต็มที่

32. ข้อใดต่อไปนี้มีโครโมโซม 2n

1. gametophyte
2. Spore
3. sporophyte
4. Male และ female gamete

33. ลักษณะ sporophyte ของมอส คือ
1. มีขนาดเล็กอยู่ที่ดินชื้นๆ
2. มีขนาดใหญ่อยู่อิสระ
3. มีขนาดเล็กเจริญบนต้น
4. มีขนาดใหญ่เจริญบนต้น

34. ลักษณะ gametophyte ของเฟินมักเรียกว่า
1. protonema
2. Prothallus
3. thallus
4. Sorus

35. การผสมภายในต้นเดียวกันมีประสิทธิภาพสูงกว่าการผสมข้ามต้นในข้อใด
1. มีโอกาสปฏิสนธิสูงกว่า
2. มีลูกที่แข็งแรงและทนทานกว่า
3. ลูกผสมมีโอกาสปรับตัวได้ดีกว่า
4. ลูกที่เกิดมีโอกาสสืบพันธุ์ต่อไปได้ดีกว่า

36. ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับละอองเรณู
1. งอกบนก้านชูเกสรตัวเมีย
2. มีโครโมโซมเป็น 2 ชุด
3.มีนิวเคลียสเพศผู้อยู่
4. ถูกถ่ายทอดไปได้โดยแมลง

37. ข้อใดถูกต้องเมื่อดอกไม้มีการถ่ายละอองเรณูโดยแมลง
1. มีเกสรตัวผู้ที่ยาว
2. มียอดเกสรตัวเมียที่ชุ่มชื้น
3. กลีบดอกลดขนาดลง
4. มีละอองเรณูค่อนข้างใหญ่

38. ปัจจัยในข้อใดที่ทำให้พืชเปลี่ยนลักษณะของสิ่งแวดล้อมหรือถิ่นที่เจริญได้ง่ายที่สุด
1. มีละอองเรณูมากๆ
2. การมีการปฏิสนธิภายใน
3. มีเมล็ดที่มีระยะพักตัวยาว
4. มีลมช่วยกระจายละอองเรณู

39. การถ่ายละอองเรณูเกิดขึ้นเมื่อละอองเรณูถูกถ่ายทอดไปยัง
1. ออวุล
2. รังไข่
3. ยอดเกสรตัวเมีย
4. ก้านชูเกสรตัวเมีย

40. ส่วนประกอบส่วนใดที่มีการแบ่งตัวแบบไมโอซิส
1. อับละอองเรณูและกลีบดอก
2. อับละอองเรณูและกลีบเลี้ยง
3. อับละอองเรณูและรังไข่
4. รังไข่และกลีบดอก

41. ดอกที่เมนเดลศึกษา เมนเดลได้ตัดส่วนใดของดอกถั่วออก
1. อับละอองเรณู
2. ก้านชูเกสรตัวเมีย
3. รังไข่
4. กลีบดอก

42. ตัวการสำคัญที่ทำให้น้ำหนักแห้งของเมล็ดที่กำลังงอกลดลงเนื่องมาจากสาเหตุใด
1. ไฮโดรลิซิส
2. การหายใจ
3. การลำเลียงอาหาร
4. การคายน้ำ

43. อาหารที่สะสมไว้ในเมล็ดได้มาจากกระบวนการใด
1. การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์
2. การดูดซึมน้ำด้วยกระบวนการออสโมซิส
3. การลำเลียงอาหารมาเก็บไว้ในเมล็ด
4. การใช้ออกซิเจนเพื่อการหายใจ

44. อาหารที่สะสมในผลไม้ได้มาโดยวิธีการใด
1. ดูดซึมน้ำจากโฟลเอ็ม
2. ดูดซึมน้ำและแร่ธาตุจากไซเลม
3. การสังเคราะห์ด้วยแสง
4. ดูดซึมน้ำตาลจากโฟลเอ็ม

45. ดอกช่อคือดอกในข้อใด
1. ดอกอัญชัน
2. ดอกผักบุ้ง
3. ดอกฟักทอง
4. ดอกหางนกยูง

46. ข้อใดเป็นดอกช่อทั้งหมด
1. ดอกมะลิ ดอกเข็ม
2. ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ
3. ดอกเข็ม ดอกมะลิ
4. ดอกกุยช่าย ดอกชบา

47. ดอกในข้อใดแตกต่างจากดอกชนิดอื่น
1. ดอกบานชื่น
2. ดอกทานตะวัน
3. ดอกดาวเรือง
4. ดอกอัญชัน

48. ผลที่ไม่ได้เจริญมาจากรังไข่แต่เจริญมาจากฐานรองดอก คือ ผลของผลไม้ใด
1. ฝรั่ง
2. ชมพู่
3. แอปเปิล
4. ถูกทุกข้อ

49. ผลเทียม หรือ pseudocarp คือ ผลชนิดใด
1. มะพร้าว
2. มะยม
3. ชมพู่
4. ตำลึง

50. จาวมะพร้าวคืออะไร
1. เอนโดสเปิร์ม
2. ใบเลี้ยง
3. เปลือกหุ้มเมล็ด
4. เปลือกหุ้มผล

เฉลยชุดที่ 1

1. ตอบ 2. เพราะเรามักเรียกแกมีโทไฟต์ของเฟิร์นว่า protallus เพราะมีลักษณะเป็นแผ่นเล็กๆแบนๆเป็นรูปหัวใจ

2. ตอบ 1. เพราะสปอร์โรไฟต์ของมอสจะเจริญอยู่บนต้นแกมีโทไฟต์ตลอดชีวิตโดยมีลักษณะเป็นก้านชูอับสปอร์

3. ตอบ 4. เพราะ double fertilization จะพบในพืชดอกเท่านั้นโดยมีการผสมระหว่างนิวเคลียสตัวที่ 1 เข้าผสมกับเซลล์ไข่ได้ไซโกต

4. ตอบ 2. เพราะการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศจะไม่มีการรวมกันของนิวเคลียสคือไม่มีการปฏิสนธินั่นเอง

5. ตอบ 2. เพราะเอนโดสเปิร์มมีโครโมโซม 3n เกดจากการผสมของสเปิร์มตัวที่ 2 กับโพลาร์บอดี้ซึ่งอยู่ตรงกลางเซลล์

6. ตอบ 3. เพราะต้นเฟิร์นที่เราเห็นกันทั่วไปเป็นต้นสปอโรไฟต์ซึ่งมีโครโมโซม 2n ดังนั้นใบเฟิร์นที่เรานำมาจัดแจกันจึงมีโครโมโซม 2n ด้วย

7. ตอบ 2. เพราะจอกและแหนเป็นพืชดอกจึงมีการปฏิสนธิซ้อน

8. ตอบ 3. เพราะภายในเอ็มบริโอของพืชดอกจะมีไข่อยู่เช่นเดียวกับอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธ์เพศเมียของเฟิร์นเพราะมีไข่อยู่เช่นกัน

9. ตอบ 2. เพราะการสร้างสปอร์จะเหมาะสมที่สุดในสภาพแวดล้อมบนบกเพราะสามารถสร้างได้ครั้งละมากๆและจะทนต่อสภาพบนบกได้ดี

10. ตอบ 4. เพราะ เมกะสปอร์ของพืชดอกจะแบ่งได้ติดต่อกันสามครั้งทำให้ได้ 8 นิวเคลียส

11. ตอบ 3. เพราะในพืชดอกมีการปฏิสนธิซ้อนดังนั้นเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสนธิคือไว่และโพลาร์นิวเคลียส

12. ตอบ 3. การปฏิสนธิคือการที่สเปิร์มจากละอองเรณูเข้าผสมกับเซลล์ไข่

13. ตอบ 4. เพราะ pollination เป็นการถ่ายละอองเกสรตัวเมียซึ่งจะเกิดการผสมกันเป็นการสืบพันธ์แบบมีเพศ

14. ตอบ 2. เพราะการสร้าง gamete มีการลดโครโมโซลงครึ่งหนึ่งเมื่อเกิดการผสมกัน

15. ตอบ 2. เอนโดสเปิร์มเกิดจาก1 สเปิร์มกับ 2 โพลาร์นิวคลิอิกทำให้โครโมโซมเป็น 3n

16. ตอบ 1. เพราะเนื้อมะพร้าวคือเอนโดสเปิร์มมีโครโมโซม 3n

17. ตอบ 1. เพราะ การแบ่งเซลล์ของพืชในระยะที่แบ่งไซโทรพลาสซึมจะมีการสร้าง เซลล์เพลต ขึ้นบริเวณกลางเซลล์ต่อจากนั้นมีการสะสมสารต่างๆมากขึ้นจนกลายเป็นผนังเซลล์ที่สมบูรณ์ในที่สุด

18. ตอบ 4. เพราะ spore mother cell แบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้ไมโครสปร์ 1 เซลล์

19. ตอบ 3. เพราะ 1,2และ4มีโครโมโซมเป็น 2n จึงมีโฮโมโลกัสเป็นโครโมโซม

20. ตอบ 2. เพราะในขณะที่พืชกำลังงอกต้องการใช้พลังงานมากในด้านการนำสารเข้าสู่เซลล์การสังเคราห์ด้วยแสงและการแบ่งเซลล์ดังนั้นการหายใจระยะนี้จึงมีอัตราสูงมาก

21. ตอบ 3.         22. ตอบ 4.

23. ตอบ 2.         24. ตอบ 3.

25. ตอบ 4.         26. ตอบ 1.

27. ตอบ 4.         28. ตอบ 1.

29. ตอบ 4.         30. ตอบ 3.

31. ตอบ 2.         32. ตอบ 3.

33. ตอบ 3.         34. ตอบ 2.

35. ตอบ 1.         36. ตอบ 1.

37. ตอบ 4.         38. ตอบ 4.

39. ตอบ 3.         40. ตอบ 3.

41. ตอบ 1.         42. ตอบ 2.

43. ตอบ 1.         44. ตอบ 4.

45. ตอบ 4.         46. ตอบ 1.

47. ตอบ 4.         48. ตอบ 4.

49. ตอบ 3.         50. ตอบ 2.

เฉลยชุดที่ 2

1. ตอบ 4.

2. ตอบ 2.

3. ตอบ 2.

4. ตอบ 2.

5. ตอบ 2.

6. ตอบ 3.

7. ตอบ 3.

8. ตอบ 4.

9. ตอบ 4.

10. ตอบ 2.

11. ตอบ 1.

12. ตอบ 4.

13. ตอบ 3.

14. ตอบ 2.

15. ตอบ 4.

16. ตอบ 4.

17. ตอบ 2.

18. ตอบ 1.

19. ตอบ 1.

20. ตอบ 1.

21. ตอบ 2.

22. ตอบ 1.

23. ตอบ 2.

24. ตอบ 1.

25. ตอบ 3.

26. ตอบ 3.

27. ตอบ 1.

28. ตอบ 3.

29. ตอบ 1.

30. ตอบ 1.

31. ตอบ 4.

32. ตอบ 4.

33. ตอบ 3.

34. ตอบ 4.

35. ตอบ 1.

36. ตอบ 2.

37. ตอบ 4.

38. ตอบ 4.

39. ตอบ 2.

40. ตอบ 4.

41. ตอบ 4.

42. ตอบ 3.

43. ตอบ 3.

44. ตอบ 4.

45. ตอบ 4.

46. ตอบ 4.

47. ตอบ 3.

48. ตอบ 4.

49. ตอบ 1.

50. ตอบ 3.

ชุดที่ 2

1. Double fertilization ในพืชดอกนั้นเกิดจากอะไร
1.sperm nucleus1อันไปรวมกับ polar nuclei 2อัน
2.sperm nucleus 2อันจาก 1 pollen ไปรวมกับegg
3.pollen ไปตกบน stigma และ sperm nucleusไปรวมกับegg
4 sperm nucleus อันหนึ่งรวมกับeggอีกอันหนึ่งไปรวมกับpolar nucleus

2. sperm cell ตัวหนึ่งไปผสมกับpolar nucleiในembryo sacผลที่ได้ทำให้เกิด
1.endosperm จำนวนโครโมโซม=2n
2.endosperm จำนวนโครโมโซม=3n
3.embryo จำนวนโครโมโซม=2n
4.embryo จำนวนโครโมโซม=3n

3. ชื่อที่นิยมเรียกเฉพาะของ gametophyte ของเฟินคือ
1.thallus
2.prothallus
3.protonema
4.indusium

4. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบไม่มีเพศ
1.สามารถสืบพันธุ์ได้ด้วยตัวเอง
2.มีการรวมขงนิวเคลียสเกิดขึ้น
3.ลูกที่เกิดมามีลักษณะเหมือนพ่อแม่
4.ลูกที่เกิดมาต่างก็มีลักษณะเหมือนกันเกืบทั้งหมด

5. endospermเกิดมาจากอะไร
1.fertilized egg
2.fertilized polar nuclei
3.female gametophyte
4.scutellum

6. ใบเฟิร์นที่นำมาใช้จัดแจกันได้มาจาก
1. haploid sporophyte
2. haploid gametophyte
3. diploid sporophyte
4. diploid gametophyte

7. ในถุงเอมบริโอของพืชเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสนธิคือ
1.เซลล์ไข่
2.เซลล์ที่มีโพลาร์นิวเคลียส
3.ทั้งเซลล์ไข่และเซลล์ที่มีโพลาร์นิวเคลียส
4.เวลล์ที่อยู่ตรงขามกับไมโครไฟล์

8. ส่วนใดของพืชที่จัดว่าอยู่ในช่วงแกมีโทไฟต์
1.เมล็ด ละอองเรณู โพลาร์นิวเคลียส
2.ออวุล ละอองเรณู เซลล์ไข่
3.ออวุล โพลาร์นิวเคลียส เซลล์ไข่
4.โพลาร์นิวเคลียส เซลล์ไข่ ละอองเรณู

9. ขบวนการต่อไปนี้ ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบ asexual
1.binary fission
2.budding
3.polination
4.spore formation

10. พืชดอกชนิดหนึ่งมีจำนวนโครโมโซมใน 1เซลล์ 16แท่งเซลล์เอนโดสเปิร์มของพืชชนิดนี้จะมีจำนวนโครโมโซมกี่แท่ง
1.16
2.24
3.32
4.88

11. ส่วนของผลไม้ที่มีโครโมโซม 3n คือ
1.เนื้อมะพร้าว
2.จาวมะพร้าว
3.กะลามะพร้าว
4.เปลือกมะพร้าว

12. ในการแบ่งเซลล์ของ spore mother cellเพื่อสร้างละอองเรณูนั้นใช้วิธีใด
1.mitosis
2.meiosis
3.mitosis ก่อน meiosis
4.meiosis ก่อน mitosis

13. ในนิวเคลียสของเซลล์ใดไม่พบฮอมอโลกัสโครโมโซม

1.เซลล์ที่รังไข่ของดอก
2.ไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์
3.เซลล์แอนติโพแดล
4.ไซโกต

14. เซลล์คู่ใดมีสภาพเป็นแฮพลอยด์(haploid)เหมือนกัน
1.สเปอร์มาโทโกเนียม,สปอร์
2.โอโอไซต์ระยะที่2,ละอองเรณู
3.สเปอร์มาโทไซต์ระยะแรก,โอโอโกเนียม
4.สปอร์มาเทอร์เซลล์

15. สภาวะใดไม่จำเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืชส่วนใหญ่
1.มีออกซิเจนเพียงพอสำหรับการหายใจ
2.มีน้ำเพียงพอสำหรับปฏิกิริยาเอนไซม์
3.มีอุณหภูมิเหมาะสมสำหรับปฏิกิริยาเอนไซม์
4.มีแสงเพียงพอสำหรับใบเลี้ยง

16. ข้อความใดเหมาะสมที่สุดในการอธิบายความหมายของคำว่า(เมล็ด)
1.ส่วนที่อยู่ภายในเซลล์
2.เป็นที่เกิดของ reproductive tissue
3.gametophyte เป็นที่เปลี่ยนมาเป็น sporophyte
4.เป็น embryo ของพืชที่มีส่วนเป็นอาหารอยู่ล้อมรอบ

17. เมล็ดพืชเปลี่ยนแปลงมาจากส่วนใดของพืช
1.รังไข่
2.เกสร
3.ใบเลี้ยง
4.กลีบดอก

18. ผลเปลี่ยนแปลงมาจากส่วนใดของตัวพืช
1.รังไข่
2.เกสร
3.กลีบดอก
4.เมล็ด

19. โดยปกติองุ่นจะมีเมล็ด แต่ในปัจจุบันมีการผลิตองุ่นไม่มีเมล็ดซึ่งเป็นที่นิยมกันมากซึ่งเป็นผลมาจาก
1.การผสมพันธุ์ในผลเดียวกัน
2.การคัดเลือกโดยธรรมชาติ
3.การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
4.การเปลี่ยนแปลงของจีน

20. โครงสร้งใดพบในข้าวและข้าวโพดแต่ไม่พบในปรง
1.ovary
2.ovule
3.seed
4.endosperm

21. ดอกไม้มีเกสรทั้งหมดกี่ชนิด
1.1
2.2
3.3
4.4

22. โครงสร้างของดอกไม้มีทั้งกี่ส่วน
1. 4ส่วน
2. 3ส่วน
3. 2ส่วน
4. 1ส่วน

23. การจำแนกดอกตามจำนวนของดอกบนช่อดอก หนึ่งช่อสามารถจำแนกได้กี่ชนิด
1.1
2.2
3.3
4.4

24. ถุงเอมบริโอเรียกหรืออีกอย่างนึงว่าอะไร
1.แกมีโตไฟท์เพศเมีย
2.แกมีโตไฟท์เพศผู้
3.ออวุล
4.ไข่

25. การใช้ส่วนประกอบของดอกเป็นเกณฑ์จะแบ่งดอกออกเป็นกี่ชนิด
1.4
2.3
3.2
4.1

26. การถ่ายละอองเรณูเกิดได้กี่ลักษณะ
1.5ลักษณะ
2.8ลักษณะ
3.2ลักษณะ
4.1ลักษณะ

27. การเจริญเปลี่ยนแปลงหลังปฏิสนธิออวุลจะกลายเป็นอะไร
1.เมล็ด
2.ดอก
3.ผล
4.กิ่ง

28. การเจริญเปลี่ยนแปลงหลังปฏิสนธิไซโกตจะเปลี่ยนเป็นอะไร
1.ดอก
2.ผล
3.ต้นอ่อน
4.กิ่ง

29. การเจริญเปลี่ยนแปลงหลังปฏิสนธิผนังรังไข่และรังไข่จะเปลี่ยนกลายเป็นอะไร
1.ผล
2.ดอก
3.เมล็ด
4.ต้นอ่อน

30. การเจริญเปลี่ยนแปลงหลังปฏิสนธิโพลาร์นิวเคลียสจะเปลี่ยนกลายเป็นอะไร
1.เอนโดสเปิร์ม
2.ต้นอ่อน
3.ผล
4.เมล็ด

31. ดอกสมบูรณ์เพศมีลักษณะอย่างไร
1.เป็นดอกที่มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน
2.เป็นดอกสมบูรณ์
3.เป็นดอกที่มีส่วนประกอบของดอกครบทุกส่วน
4.ถูกทุกข้อ

32. gynaecium เป็นวงของอะไร
1.กลีบเลี้ยง
2.กลีบดอก
3.เกสรตัวผู้
4.เกสรตัวเมีย

33. essential organ ของดอกไม้ประกอบด้วย
1.กลีบเลี้ยงและกลีบดอก
2.กลีบดอกและเกสรตัวผู้
3.เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย
4.เกสรตัวเมียและกลีบเลี้ยง

34. unisexual flower เป็นดอกชนิดใด
1.perfect flower
2.imperfect flower
3.incomplete flower
4.1+2

35. ส่วนประกอบที่พบในดอกไม้ชนิด perfect flowerเสมอคือ
1.เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย
2.เกสรตัวเมีย
3.เกสรตัวผู้
4.กลีบเลี้ยง กลีบดอก

36. bisexual flower ที่มีกลีบดอกด้วยเป็นดอกชนิด
1.imperfect flower
2.incomplete flower
3.complete flower
4.perfectและcomplete flower

37. staminate flower เป็นดอกชนิดใด
1.มีเกสรตัวผู้
2.มีเกสรตัวเมีย
3.ไม่มีเกสรตัวผู้ มีเกสรตัวเมีย
4.ไม่มีเกสรตัวเมีย มีเกสรตัวผู้

38. embryo sac ของพืชดอกมีนิวเคลียสอยู่ภายในทั้งหมดเท่าไร
1.1
2.2
3.4
4.8

39. gametophyte ของเฟินมักเรียกว่า

1.protonema
2.prothallus
3.thallus
4.sorus

40. ข้อใดถูกต้องเมื่อดอกไม้มีการถ่ายละอองเรณูโดยแมลง
1.มีเกสรตัวผู้ที่ยาว
2.มียอดเกสรตัวเมียที่ชุ่มชื้น
3.กลีบดอกลดขนาดลงหรือไม่มีกลีบดอก
4.มีละอองเรณูค่อนข้างใหญ่

41. ปัจจัยในข้อใดที่ทำให้พืชเปลี่ยนลักษณะของสิ่งแวดล้อมหรือถิ่นที่เจริญได้ง่ายที่สุด
1.มีละอองเรณูมากๆ
2.การมีการปฏิสนธิภายใน
3.มีเมล็ดที่มีระยะพักตัวยาว
4.มีลมช่วยแพร่กระจายละอองเรณู

42. การถ่ายละอองเรณุเกิดขึ้นเมื่อละอองเรณูถูกถ่ายทอดไปยัง
1.ออวุล
2.รังไข่
3.ยอดเกสรตัวเมีย
4.ก้านชูเกสรตัวเมีย

43. ส่วนประกอบส่วนใดมีการแบ่งตัวแบบไมโอซิส
1.อับระอองเรณูและกลีบดอก
2.อับระอองเรณูและกลีบเลี้ยง
3.อับระอองเรณูและรังไข่
4.รังไข่และกลีบเลี้ยง

44. ดอกช่อคือดอกไม้ในข้อใด
1.ดอกอัญชัน
2.ดอกผักบุ้ง
3.ดอกฟักทอง
4.ดอกหางนกยุง

45. ดอกในข้อใดแตกต่างจากดอกชนิดอื่น

1.ดอกบานชื่น
2.ดอกทานตะวัน
3.ดอกดาวเรือง
4.ดอกอัญชัน

46. ผลไม้ที่ไม่ได้เจริญมาจากรังไข่แต่เจริญมาจากฐานรองดอกคือผลของผลไม้ใด
1.ฝรั่ง
2.ชมพู่
3.แอปเปิ้ล
4.ถูกทุกข้อ

47. ผลเทียมหรือ pseudocarp คือผลชนิดใด
1.มะพร้าว
2.มะยม
3.ชมพู่
4.ตำลึง

48. ข้อใดเป็นผลกลุมเช่นเดียวกับหม่อน
1.ตำลีง
2.ยอ
3.ขนุน
4.น้อยหน่า

49. พืชที่มีการขยายพันธุ์แบบเดียวกัน คือข้อใด
1.ขิง ข่า ขมิ้น
2.เผือก โกสน มันเทศ
3.แห้ว หอม ชบา
4.โกสน ชบา ข่า

50. เมล็ดพืชในข้อใดมีการกระจายพันธุ์ต่างจากชนิดอื่น
1.ฝ้าย
2.รัก
3.เทียน
4.ขจร

ชุดที่ 3

จงศึกษาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1

สิ่งมีชีวิตชนิดที่ 1 สืบพันธุ์แบบแยกตัวเองออกเป็น 2 ส่วน

สิ่งมีชีวิตชนิดที่ 2 สืบพันธุ์แบบแตกหน่อ

สิ่งมีชีวิตชนิดที่ 3 สืบพันธุ์แบบสร้างสปอร์สิ่งมีชีวิตชนิดที่ 4 สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

1. การปฏิสนธิควรจะเกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตชนิดใด

1. ชนิดที่1

2. ชนิดที่ 2

3. ชนิดที่ 3

4. ชนิดที่ 4

2. sperm cell ตัวหนึ่งไปผสมกับ polar nuclei ใน embryo sac ผลที่ได้ทำให้เกิด

1. endosperm จำนวนโครโมโซม = 2n

2. endosperm จำนวนโครโมโซม = 3n

3. embryo จำนวนโครโมโซม = 2n

4. embryo จำนวนโครโมโซม = 3n

3. ชื่อที่นิยมเรียกเฉพราะ gametophyte ของเฟินคือ

1.thallus                                                 2.prothallus

3.protonema                                           4. indusium

4. ความหมายของ “double fertilization”ที่เกิดในดอกไม้ หมายถึง

1. การผสมของ 2 sperm nuclei กับ egg nucleus

2. การผสมระหว่าง egg กับ sperm  ที่เกิดขึ้น 2 ครั้ง

3. การผสมที่มีผลทำให้เกิด embryo และ cotyledon ในเมล็ด

4. การผสมที่มีผลทำให้เกิด embryo และ endosperm ในเมล็ด

5. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบไม่มีเพศ

1. สามรถสืบพันธุ์ได้ด้วยตัวเอง

2. มีการรวมของนิวเคลียสเกิดขึ้น

3. ลูกที่เกิดมามีลักษณะเหมือนพ่อแม่

4. ลูกที่เกิดมาต่างก็มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด

6. endosperm เกิดมาจาก

1. fertilizaed egg

2. fertilizaed polar nuclei

3. female gametophyte

4. scutellum

7. ถุงเอมบริโอ (embryp sac) ของพืชมีดอกเทียบได้เท่ากับโครงสร้าง (structure) ใดของพวกเฟิน

1. แกมีโทไฟต์

2. ไซโกต

3. อวัยวะสร้างเซลล์เพศเมีย (archegonium)

4. อับสปอร์ (sporangium)

8. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (asexual reprodection) แบบใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมบนบก

1. การแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน

2. การสร้างสปอร์

3. การแตกหน่อ

4. 1 หรือ 2 หรือ 3 ก็ได้

9. การปฏิสนธิในพืได้แก่การที่

1. ละอองเรณูเข้าผสมกับออวุล

2. ละอองเรณูเข้าผสมกับเซลล์ไข่

3. สเปร์มนิวเคลียสตัวที่ 1 เข้าผสมกับเซลล์ไข่

4. สเปิร์มตัวที่สองเข้าผสมกับโพลาร์นิวเคลียส

10. นิวเคลียสของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต จะแบ่งแบบไมโทซิสหลายครั้งได้นิวเคลียสจำนวนมาก ต่อมาผนังกั้นแต่ละนิวเคลียสเป็นเซลล์ใหม่ถ้านำเซลล์ใหม่ที่เจริญเต็มที่แล้วไปไว้ในสภาพที่เหมาะสมก็จะเจริญเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ได้ แสดงว่าสิ่งมีชีวิตนี้น่าจะมีการสืบพันธุ์แบบ

1. แยกตัวเองออกเป็นสองส่วน

2. แตกหน่อ

3. สร้างสปอร์

4. งอกใหม่

11. ขบวนการต่อไปนี้ ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบ asexual

1. binary fission

2. budding

3.pollination                                          4. spore formation

12. พืชดอกชนิดหนึ่งมีจำนวนโครโมโซมใน 1 เซลล์ 16 แท่ง เซลล์เอนโดสเปิร์มของพืชในธรรมชาติจะมีจำนวนโครโมโซมเท่าไร

1.16                                                        2. 24

3.32                                                        4. 88

13. ส่วนใดของผลไม้ที่มีโครโมโซม 3n คือ

1.เนื้อมะพร้าว

2. จาวมะพร้าว

3. กะลามะพร้าว

4. เปลือกมะพร้าว

14. ในการแบ่งเซลล์ของ spor mother cell เพื่อสร้างละอองเรณูนั้นใช้วิธีใด

1. mitosis

2. meiosis

3. mitosis ก่อน meiosis

4. meiosis ก่อน mitosis

15. ในนิวเคลียสของเซลล์ใดไม่พบฮอมอโลกัสโครโมโซม

1. เซลล์ที่รังไข่ของดอก

2. ไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์(microspore mother cell)

3. เซลล์แอนติโพเดล (antipodal cell)

4. ไซโกต

16. ต้นมะม่วงมีโครงสร้างใดเป็นระยะแกมีโทไฟต์เพศผู้และเพศเมียตามลำดับ

1. stamen, pistil

2. anther, ovary

3. microspore, ovule

4. pollen, embryo sac

17. ข้อความใดที่เหมาะสมที่สุดในการอธิบายความหมายของคำว่า”เมล็ด

1. ส่วนที่อยู่ภายในเซลล์

2. เป็นที่เกิดของ reproductive tissue

3. เป็น gametophyte ที่เปลี่ยนมาเป็น sporophyte

4. เป็น embryo ของพืชที่มีส่วนที่เป็นอาหารอยู่ล้อมรอบ

18. สิ่งที่เกิดขึ้นมากที่สุดขณะพืชกำลังงอก คือ

1. การแบ่งเซลล์

2. การหายใจ

3. การปรุงอาหาร

4. การดูดแร่ธาตุ

ที่มา http://www.learners.in.th/blogs/posts/462342

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข้สอบ 3 ชุด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s