วิสัียทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ (VISION)

วิสัียทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ (VISION)
วิสัียทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ (VISION)
คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบ้านเมืองน่าอยู่ และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอม
พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ ( Mission )
สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การยกระดับสินค้าชุมชน การส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬา การช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์
1. จุดแข็ง (Strength)
 1. ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูก ประมาณ 4 ล้านไร่เศษ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา ยูคาลิปตัส และมีการทำปศุสัตว์ (การเลี้ยงโคเนื้อ) เป็นอันดับ 3 ของประเทศ
 2. มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางอารยธรรมขอม แหล่งโบราณสถาน โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย เช่น ปราสาทเขาพนมรุ้ง ซึ่งมีปรากฎการณ์มหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรม (ดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก ตรง 15 ช่องประตู) ปราสาทเมืองต่ำ ภูเขาไฟที่ดับแล้วหลายลูก อุทยานแห่งชาติตาพระยา ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
 3. ทำเลที่ตั้งของจังหวัด ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของถนนเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดที่เป็น GATE WAY สู่อินโดจีน (จังหวัดมุกดาหาร) กับเขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี
 4. ในภาพรวมสถานะสุขภาพของประชาชนดีขึ้น
2. จุดอ่อน (Weakness)
 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดอยู่ในระดับต่ำ อยู่ในอันดับที่ 72 ของประเทศ
 2. การขยายตัวด้านการลงทุนในพื้นที่อยู่ในอันดับต่ำ
 3. ขาดการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 4. มีแรงงานที่อยู่ในวัยแรงงานจำนวนมากแต่มีอัตราการว่างงานสูงเนื่องจากมีแรงงานไม่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
 5. หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น
 6. โรคที่เกิดจากพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้น
3. โอกาส (Opportunity)
 1. นโยบายของรัฐบาลครอบคลุมการพัฒนาทุกๆ ด้านเช่น นโยบายการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร นโยบายส่งเสริมให้ปลูกพืชทดแทนพลังงาน ฯลฯ จากนโยบายดังกล่าว จังหวัดสามารถส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ และทางเลือกการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกร
 2. มีภูเขาไฟที่ดับแล้วหลายลูก เป็น UNSEEN ที่น่าสนใจของประเทศ สามารถพัฒนา ปากปล่องภูเขาไฟให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เป็น UNSEEN ใหม่ของประเทศไทย
 3. ด้านคมนาคม สามารถที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางขนถ่ายสินค้าหรือจุดรวมสินค้า (Logistic Center) เพื่อส่งออกตามเส้นทาง GATE WAY และอิสเทิร์นซีบอร์ด สู่อินโดจีน (จังหวัดมุกดาหาร)
 4. จังหวัดมีผลการศึกษาวิจัยความพร้อมด้านการจัดตั้งศูนย์บริการอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม ขนส่ง และพร้อมที่จะรองรับการจัดตั้งโรงงานประกอบการเพื่อการส่งออก
 5. มีพืชเศรษฐกิจ และผลผลิตทางปศุสัตว์เพียงพอต่อการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ข้อจำกัดหรือภาวะคุกคาม (Threat)
 1. ความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตไม่แน่นอน
 2. ภาวะเศรษฐกิจโลก
 3. เป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยทางธรรมชาติ เช่น ฤดูฝนน้ำท่วม ฤดูแล้งแล้งมาก
 4. เส้นทางการคมนาคมหลักของจังหวัด ยังคงเป็น 2 ช่องทางจราจร ซึ่งมีสภาพแคบจึงเป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัด
 5. มีแรงงานอพยพออกนอกพื้นที่จำนวนมาก ทำให้ขาดแคลนแรงงานทุกภาคการผลิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic Issues )
1. สังคมเกษตรมีความมั่นคง

เป้าประสงค์ ( Goals ) “พัฒนาสังคมเกษตรให้มีความมั่นคง”

  • เพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร ( Primary Product )
  • เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้านการเกษตร ( Secondary Product )
  • เพิ่มมูลค่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
  • เพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
  • ลดต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตร

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

  • พื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพิ่มขึ้น (ไร่)
  • ผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น (ตัน)
  • ผลผลิตอ้อยโรงงานเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น (ตัน)
  • ผลผลิตมันสำปะหลังเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น (ตัน)
  • ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
  • ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • เกิดกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง/จำหน่าย (กลุ่ม)
  • จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพสินค้า (ราย)
  • ร้อยละของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
  • ร้อยละของจำนวนเกษตรกร/กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามระบบมาตรฐาน GAP ข้าวหอมมะลิ
  • ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
  • จำนวนแหล่งน้ำ/พื้นที่ชลประทนเพิ่มขึ้น (แห่ง)
  • เพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา (ไร่)

แนวทางการพัฒนา

  • พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการเกษตร โดยเฉพาะแหล่งน้ำ
  • ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพ
  • เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
  • ส่งเสริมด้านการตลาด และแหล่งเงินทุน
  • พัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าการเกษตร
  • ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากไหมให้ครบวงจร
  • ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต
  • ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
2. บ้านเมืองน่าอยู่

เป้าประสงค์ ( Goals ) “ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม”

  • ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
  • คุณภาพชีวิต (สุขภาวะ) ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
  • ครอบครัวอบอุ่น
  • สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  • การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สะดวกและทั่วถึง
  • การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง
  • ผู้ด้อยโอกาสได้รับบริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
  • ประชาชนได้รับบริการที่ดีจากภาครัฐ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

  • ระดับความสำเร็จของการแก้ปัญหาเพื่อลดจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้
  • ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการสำรวจและผ่านเกณฑ์เป็นครัวเรือนอบอุ่น
  • จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
  • ร้อยละของราษฎรได้รับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมและทำให้เกิดการจ้างงาน
  • มีการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างชุมชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น
  • ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ QA
  • ร้อยละของการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเพิ่มขึ้น
  • โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
  • ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ระดับความสำเร็จของการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
  • ระดับความสำเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  • ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
  • ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง นักเรียน นักศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการ และมีอาชีพสร้างรายได้ (ราย)
  • ส่งเสริมและสร้างแนวทางพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
  • ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน
  • พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น (ไร่)
  • ร้อยละ 80 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
  • อัตราการใช้ถุงยางอนามัยของผู้ชายนอกสถานบริการมากกว่าร้อยละ 80
  • อัตราการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ในหญิงตั้งครรภ์ไม่เกินร้อยละ 0.75
  • ร้อยละ 80 ของผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัวเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การศึกษา และด้านสังคมอื่นๆ

แนวทางการพัฒนา

  • การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ
  • ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มเข็งของชุมชน
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
  • การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • การให้คำแนะนำ ปรึกษา และร่วมตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • การบริหารจัดการที่ดี
  • การจัดการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ
  • การจัดการด้านสุขภาพที่ดี
  • การจัดการด้านสังคมที่ดี
  • ส่งเสริมการมีงานทำและฝึกอบรมด้านอาชีพให้กลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
  • ส่งเสริมให้มีการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. การท่องเที่ยว

เป้าประสงค์ ( Goals ) “ เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว”

  • แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
  • บุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
  • การบริการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาให้คุณภาพ
  • มีเครือข่ายการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
  • การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • มีแหล่งและข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

  • ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
  • จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา (แห่ง)
  • จำนวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา (คน)
  • จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายการท่องเที่ยว
  • จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว (แห่ง)
  • จำนวนประชาชนที่มารับบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (คน)

แนวทางการพัฒนา

  • พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
  • พัฒนาเครือข่ายการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
  • พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว
  • พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
  • ดูแลรักษาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว
  • ประสานความร่วมมือ อปท.ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
  • ส่งเสริมและพัฒนาให้มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ
4. สังคมร่มเย็นและธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ ( Goals ) “ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”

  • หมู่บ้านชนะยาเสพติด
  • ความสำเร็จตามแผนความมั่นคง
  • ความสำเร็จการป้องกันอาชญากรรม
  • บรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน
  • ความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ประเมินธรรมาภิบาล
  • หน่วยงานผ่านเกณฑ์ประเมิน PMQA

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

  • ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งที่เอาชนะยาเสพติด
  • ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนด้านความมั่นคง
  • ระดับความสำเร็จของการป้องกันการเกิดอาชญากรรม
  • ระดับความสำเร็จในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน
  • ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  • ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักธรรมาภิบาล
  • ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน PMQA

แนวทางการพัฒนา

  • ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  • ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด
  • ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย
  • พัฒนาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน
  • สร้างความปรองดองและเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
  • พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐตามตำแหน่งและสายงาน

       

 ที่มา:http://www.buriram.go.th/general/vision.php

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน วิสัียทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ (VISION) คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s